ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว,เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างงานซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยหนองบ่อ ที่เสียหาย 4 จุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างงานซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยหนองบ่อ ที่เสียหาย 4 จุด(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างงานซ่อมแซมคันคูดินหนองใหญ่-หนองแล้ง(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ งานซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยกุดจอก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-8326 มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ 004-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ม.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำเดือน ก.พ.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน ,คลอรีน 70-75 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/01/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งอาคารหน่วยกู้ชีพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4221 มหาสารคาม(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (รายะเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อจัดซื้อ หมึก HP 79A จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวขนตำบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตพบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ เวทีพร้อมเครื่อง ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่