ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ระชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566-ขนาด ป้าย 34 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงไมโครโฟนและระบบควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเหลิมเหล็ก บ้านโพนใต้ หมูที่ 9 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างโครงการงานปรับปรุงต่อเติมห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพนทอง(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ม.1(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 11(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะ เดือน พ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างจ้างเหมางานซ่อมแซม ครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9878 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่งหน้าแปลน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใต้ หมู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อจัดซื้อ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บ้านหนองไห หมู่ที่ 6 ( มี 3 สายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 (มี 4 สาย) หมู่ที่ 8 (มี 3 สาย) และหมู่ที่ 11 ( มี 4 สายทาง)(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บ้านโพน หมู่ที่ 1 (มี 3 สาย) และบ้านโพนใต้ หมู่ที่ 10 (มี 4 สายทาง) (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่