ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจัดจ้าง ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5765 มหาสารคาม(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างจัดจ้าง ซ่อมแซมผนังคันคูดิน คลองระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 3,000 กก. คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ซื้อซื้อจัดซื้อ ต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำเดือน มิ.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ วทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการระเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถแห่ปั้งไฟสวยงาม ตามโครงการประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถแห่ผาแดง-นางไอ่ ตามโครงการประเพณีบุญปั้งไฟ ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 320 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำห้วยกุดจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการ งานซ่อมแซม ถนนลูกรัง โดยการลงหินลูกรัง บ้านโพนใต้ ม.9 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างจ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 -ป้ายไวนิล ขนาด 34 เมตร จำนวน 5 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่