ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บ้านโพน หมู่ที่ 3 (มี 3 สาย) และบ้านโพนใต้ หมู่ที่ 9 (มี 7 สายทาง) (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด บ้านสีดา หมู่ที่ 4 (มี 4สายทาง) และบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 (มี 4 สายทาง) (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-8326 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2022
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน ,คลอรีน 70-75% ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ ขบวนรถแห่กระทงและนางนพมาศพร้อมตกแต่งสวยงาม ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปั 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารถเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปั 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ ค่าแต่งกาย ผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์,ผู้ถือป้าย,นางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ ค่าแต่งกาย สำหรับการแสดงฟ้อนรำในขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน พ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
ซื้อจัดซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ สำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 (Ksc) จำนวน 15 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์กีฬา -เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านโพน หมู่ที่ 12 ,บ้านหนองไห หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2022
ซื้อจัดซื้อ โทรโข่ง กำลังขับไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (ตามรายละเอียดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2022
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาร่วมเข้าแข่งขันกีฬา ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังโดยการลงหินคุก บ้านสีดา ม.4(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองคู ม.11(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่