ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง (รายละเอียดตามกำหนดร่าง TOR) ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ร่วมเล่นกิจกรรม เกมส์ส่งเสริมัฒนาการ(รายละเอียดตามกำหนดร่าง TOR) ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุก รถน้ำอเนกประสงค์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปราชการ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2024
จ้างจัดซื้อ สารส้มใสก้อน ,คลอรีน 70-75% (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ คณะกลองยาวในขบวนแห่ ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ ผลผลิตการเกษตร ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแต่งกายผู้ประกวดสาวผู้ดี ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ตกแต่งรถแห่ พานบายศรี ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ตกแต่งรถแห่ หลวงปู่ใหญ่/ฆ้องชัย ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ แต่งกายนางรำสำหรับแสดงฟ้อนรำ ในขบวนแห่ จำนวน 40 คน ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ แต่งกายผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ตามโครงการ งานบุญข้าวคูณลาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เดือน พ.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2023
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจ้างจ้างเหมารถเครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างจ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างจ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่กระทงและนางนพมาศ ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อชุดสังฆทาน และต้นเทียนพรรษา ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2022
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน -ผ้าประดับสี ขาว จำนวน 3 ไม้,ธงชาติ ขนาด 6090 จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน -ผ้าประดับสี ขาว จำนวน 3 ไม้,ธงชาติ ขนาด 6090 จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อจัดซื้อ น้ำดื่ม ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อจัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน(รายละเอียดตาม เอกสารร่าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
จ้างจ้างเหมา ขบวนผาแดง-นางไอ่ ในขบวนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างจ้างจ้างเหมาบริการตู้ปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาพฤติกรรมองค์กร (OD) ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.65- 1 มิ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140 ลังๆละ 80 ตามโครง งานประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม กระจกโค้งจราจร จำนวน 4 ชุด(หมายเข ครุภัณฑ์ 153-58-0001-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ช่วงปีใหม่ 2565 -ขนาด 34 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่