ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึก HP 79A จำนวน 2 กล่อง-หมึก Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ -หมึก HP จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
จ้างโครงการ งานขุดลอกดินตะกอนในคลองส่งน้ำ บ้านโพน ม.1,2,10,12(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ช่วงปีใหม่ 2565 -ขนาด 34 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่