ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการ รถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ตามโครงการพัฒนาพฤติกรรมองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนบลโพนทอง ประจำปี 2566(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนบลโพนทอง ประจำปี 2566(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
ซื้อจัดซื้อ ถ้วยรางวัล กีฬาตามโครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
ซื้อจัดซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 50 ลังๆละ 80 บาท น้ำแข็ง 20 ถุงๆละ 30 บาท ตามโครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
ซื้อจัดซื้อ เสื้อกีฬา ตามโครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโพนทอง ประจำปี 2566 จำนวน 310 ตัวๆละ 175 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ แต่งกาย สำหรับผู้ถือป้าย /ผู้อัญเชิญระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในขบวนพาเหรดตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนบลโพนทอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำใส เข้าในหมู่บ้าน ท่อขนาด 6 นิ้ว ระบบประปาหมู่ที่ 1,2,10,12 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำใส เข้าในหมู่บ้าน ท่อขนาด 6 นิ้ว ระบบประปาหมู่ที่ 1,2,10,12 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อจัดซื้อ ถังขยะพลาสติก พร้อมฝา ขนาด 12 แกลกอน (30 ลิตร) ตามโครงการโครงการรณรงค์สร้างเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มใส จำนวน 3,000 ก.ก คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ รถ รับ-ส่งนักเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตามโครงการช่วยเหลือประประชาชน กรณีศูนย์พัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน พนักพิง จำนวน 2 ตัว ตู้เหล็กบานกระจก(แบบเลือน) ำจวน 2 หลัง โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ,เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่