ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -ถุงมือยางทางการแพทย์ เบอร์ M, เบอร์ L -หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อัจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ -หมึกHP 79A,HP07A,หมึกชนิดขวดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อจัดซื้อ หมึก HP 85A จำนวน 2 กล่อง ๆละ 2,900.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์กีฬา -เครื่องบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่,เครื่องบริหารเอว-สะโพกคู่,เครื่องบริหารหัวเข่า,เครื่องบริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง,เครื่องบริหารสะโพก -หัวไหล่ รวมเป็นเงิน 60,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อจัดซื้อ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 300 เล่ม เป็นเงิน 12,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุตามโครงการส่งเสริมประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
ซื้อจัดซื้อ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างจ้างเหมาบริการเติมสารเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง ขนาด15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีดา ม.4 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ซื้อจัดซื้อ ทรายอะเบท กำจัดยุงลาย จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก บ้านโพนใต้ หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสูบน้ำดิบระบบประปา ทั้ง 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ,คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-9878 มหสารคาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่