ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร ม.11 จำนวน 6 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร ม.4 จำนวน 3 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร ม.5 จำนวน 4 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ต.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อ น้ำดื่ม และเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อ เสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อ เสื้อกีฬา สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการ ลงหินคลุก บ้านโพน ม.8 (ตามแบบเทสบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพน ม.12 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพน ม.1 จำนวน 2 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพน ม.2 จำนวน 2 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพน ม.3 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร บ้านโพน ม.9 จำนวน 6 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานซ่อมแซมปรับเกรดพื้นทางถนนเพื่อการเกษตร ม.8 จำนวน 3 สาย (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก บ้านโพน ม.10 (ตามแบบเทสบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูก บ้านหนองคูพัฒนา ม.11 (จำนวน 2 เส้น) ( ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างจัดจ้าง ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านโพน หมู่ที่ 12 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านโพน หมู่ที่ 9 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหแก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 หลัง (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่