ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ฝ่ายสภา) จำนวน 1 เครื่อง-เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง(ตามกำหนดร่าง TOR เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเอตร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อจัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน(รายละเอียดตาม เอกสารร่าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุ สารส้มใสก้อน จำนวน 3 ตัน คลอรีน 70-75% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา บ้านโพน ม.9(ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม กระจกโค้งจราจร จำนวน 4 ชุด(หมายเข ครุภัณฑ์ 153-58-0001-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม กระจกโค้งจราจร จำนวน 4 ชุด(หมายเข ครุภัณฑ์ 153-58-0001-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง-9539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไดร์ชาร์จ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-8978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ ม.9 (ตามแบบเทศบาตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ทะเบียน 81-5765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน หมู่ที่ 2 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสนิมเหล็ก บ้านสร้างแก้ว ม.5 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างโครงการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูพัฒนา ม.11 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.10(ตามแบบเทศาบลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง กข 9878 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2022
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สำนักงาน -เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว-โต๊ะทำงานขนาด 1808876 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
ซื้อจัดซื้อสารส้มใสก้อน ,คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่