ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองคู ขนาดของผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ฐานกว้าง 5.50 เมตร ยาว 387 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านโพน หมู่ที่ 10 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง 1 ข้าง บ้านโพน หมู่ที่ 10 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อน , คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้อ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสก้อน ,คลอรีน 70-75% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2023
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องนำ้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธประดิษฐ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างงานซ่อมแซม ครุภัณฑ์ รถกู้ชีพ ทะเบียน กง 9539 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มใสแบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม , คลอรีน 70-75% จำนวน ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ,คลอรีน 70-75% จำนวน 6.00 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูพัฒนา ม.11 (ตามแบบเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดอยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมสภา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อจัดซือ วัสดุไฟฟ้า (รายละเอียดามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อจัดซื้อ สารส้มใสแบบก้อน จำนวน 3,000 กก.,คลอรีน 70-75 % จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่