Posted in รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in ITA

ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโ…

Continue Reading...
Posted in ITA

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in ITA

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

สารจากผู้บริหาร

Continue Reading...