Posted in อื่นๆ

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ITA

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

Social Network

Facebook Page

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

Continue Reading...