กองการศึกษา

นางสาววรีรัช จันทรวิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวคณิตรา พลบุตร
ผู้ช่วยธุรการ

นางพรรณี ทุ่งสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญคุณ พันธ์พิมพ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางคำพลอย รอดบุญมา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรภิพา ศรีสร้างคอม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกุลฤดี กลับขัน
ผู้ดูแลเด็ก