ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสมบูรณ์ สุขมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า
เบอร์โทรศัพท์ 085-6575854

นายบุญประสงค์  ภาผล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า
เบอร์โทรศัพท์ 086-458-2271

นายสมควร แก้วเขียว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า
เบอร์โทรศัพท์ 065-098-2398

นายจำปา ทองอ่อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า
เบอร์โทรศัพท์ 087-254-4689

mungmee